Doorgaan naar inhoud
✓ Discreet verpakt en snel bezorgd
✓ Discreet verpakt en snel bezorgd

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Erovibes.nl versie geldig vanaf 01/10/2009

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Erovibes.nl De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Erovibes.nl Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Erovibes behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Erovibes erkend. 1.4 Erovibes garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Erovibes bestellingen tenminste binnen de 2 en 30 dagen uitvoeren.Indien dit niet mogelijk is (doordat een product niet op voorraad is), of er is om andere redenen vertraging word de bestelling gedeeltelijk opgestuurd en word het onbrekende product nageleverd binnen de levertermijn voor verkoop. Als de bestelling niet volledig kan worden geleverd doordat er een artikel niet meer in voorraad komt dan ontvangt de consument een bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 2.3 Aan de leveringsplicht van Erovibes zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Erovibes geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Herroepingrecht 

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Erovibes BV, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, Belgie, tel: +32 3 302 48 76 , info@erovibes.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij nemen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering verbroken is;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken; 
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);

 

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Erovibes BV, Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, België, info@erovibes.nl

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Erovibes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Erovibes. Erovibes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. 5.2 Erovibes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3 Erovibes maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst als u zich hiervoor heeft ingeschreven. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie 
6.1 Erovibes garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 6.2 De garantietermijn van Erovibes komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Erovibes is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Erovibes) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Erovibes. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Erovibes schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 6.4 Indien klachten van de afnemer door Erovibes gegrond worden bevonden, zal Erovibes naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Erovibes en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Erovibes) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Erovibes gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Erovibes voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 Erovibes is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Erovibes in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren /of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Erovibes en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; 
6.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Erovibes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Erovibes slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 7.4 Aanbiedingen van Erovibes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Erovibes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Erovibes en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Erovibes op haalbaarheid is beoordeeld. 8.2 Erovibes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Erovibes gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht 
10.1 Erovibes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Erovibes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Erovibes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Erovibes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien Erovibes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 
11.1 Erovibes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.

12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Eigendom van alle door Erovibes aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Erovibes zolang de afnemer de vorderingen van Erovibes uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Erovibes wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 12.2 De door Erovibes geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Erovibes of een door Erovibes aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Erovibes haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Erovibes zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Erovibes.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Erovibes en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij Erovibes er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

14.Kortingscodes
Er zijn kortingscodes van onze webshop in omloop. Al deze kortingen zijn geldig op al onze producten behalve voor de merken: LELO - DUREX - WOMANIZER

Erovibes BV
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen
België
BE0832083123

Tel: +32 478 061 002
Mail: info@erovibes.nl